Privacyverklaring Cameravision 2018-07-05T08:27:48+00:00

Privacyverklaring Cameravision

Cameravision, gevestigd aan Kooikersdreef 637, 7328BS te Apeldoorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65098749. Cameravision is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cameravision verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfslocatie
 • Beeld- en geluidopnames
 • Overige informatie die u verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cameravision.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Cameravision verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen/grondslagen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Voor het beantwoorden van vragen en klachten van betrokkenen;
 • Cameravision verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkenen.

Als de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cameravision bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgevens worden bij Cameravision tot 5 jaar na oplevering van het product / dienst bewaart. Cameravision bewaart bronbestanden zodat u altijd de mogelijkheid heeft om een update op te vragen of een wijziging door te voeren. Na 5 jaar zullen wij opnieuw contact met u opnemen om te besluiten wat er met de persoonsgegevens moet gebeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cameravision verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cameravision blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cameravision zal er voor zorg dragen dat uw persoonsgegevens altijd binnen de EU worden opgeslagen.

Privacy beleid website

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze websites vragen wij toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Cameravision is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Cameravision vallen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cameravision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cameravision.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cameravision wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cameravision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cameravision.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Contactgegevens

info@cameravision.nl

Kooikersdreef 637

7328 BS Apeldoorn

+316 83 94 12 45