Algemene voorwaarden Cameravision 2019-12-20T11:56:16+00:00

Algemene voorwaarden Cameravision

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en diensten van Cameravision.

1.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van Cameravision leidend. Bij strijdigheid met (algemene) voorwaarden van een andere partij gelden de voorwaarden van Cameravision.

2. Offerte

2.1 Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Zolang een opdrachtnemer een offerte niet heeft aanvaard, is Cameravision te allen tijde gerechtigd de offerte zonder opgaaf van reden in te trekken. Een offerte kan een beperkte geldigheidsduur hebben.

2.2 Cameravision is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst op te zeggen waarbij Cameravision de zorg van een goed opdrachtnemer in acht neemt. Cameravision is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Cameravision verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

3. Meerwerk

3.1 Als een opdrachtgever gedurende de productie aanvullende wensen heeft, of de opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven werk overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht op basis van een vast uurtarief. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Cameravision de opdrachtgever eerst inlichten.

4. Reis- en verblijfkosten

4.1 Een schatting van alle reis- en verblijfskosten worden aangegeven in de offerte. De daadwerkelijke kosten worden verrekend op de eindfactuur. Cameravision hanteert een vergoeding van € 0,50 per gereden km.

5. Muziekrechten

5.1 Als voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt rechten moeten worden afgedragen aan enige auteursrechtenorganisatie zoals Buma Stemra, dan worden deze kosten doorbelast. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte hoeven te worden opgenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

5.2 In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over auteursrechten, is Cameravision gerechtigd achteraf deze kosten in rekening te brengen, ook als de opdracht reeds is afgerond.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel, economisch en juridisch in bezit van Cameravision. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht is Cameravision gerechtigd de (rechts)persoon die inbreuk maakt aansprakelijk te stellen voor alle hieruit voortvloeiende schade.

6.2 Op alle producties van Cameravision rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Cameravision. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Cameravision.

6.3 Cameravision behoudt het eigendom van de te leveren zaken totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

6.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, is Cameravision gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de door Cameravision gemaakte kosten te vergoeden.

6.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Cameravision hiervan direct in kennis te stellen.

7. Beeldmateriaal

7.1 Tenzij anders overeengekomen wordt beeldmateriaal dat buiten het eindproduct valt niet beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.

7.2 Indien er geen afspraken worden gemaakt over opslag van beeldmateriaal, concepten, teksten etc. zal Cameravision dit materiaal naar eigen inzicht bewaren of vernietigen.

8. Prijs, betaling, zekerheidstelling

8.1 Zodra de opdrachtgever de overeenkomst heeft geaccepteerd is deze per direct 30% van het offertebedrag verschuldigd.

8.2 Behoudens nadrukkelijk afwijkende afspraken, dient volledige betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.

8.3 Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.4 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is geraakt een maandelijkse rente van 1,5% per maand verschuldigd. In het geval voornoemde rente lager is dan de wettelijke (handels)rente van dat moment, dan is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De contractuele rente of de wettelijke (handels)rente is verschuldigd tot het moment dat de volledige vordering is voldaan.

8.4 Indien Cameravision invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende onder die invordering ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de wettelijke regels met betrekking tot de (buitengerechtelijke) incassokosten.

8.5 In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Cameravision op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

8.6 Cameravision heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.7 Cameravision is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Cameravision is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cameravision, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Cameravision is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

9.2 Cameravision is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van overschrijding van overeengekomen termijnen.

9.3 Het feit dat Cameravision mogelijke aansprakelijkheden heeft verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering maakt de uitleg van voornoemde voorwaarden niets anders.

9.4 In het geval enige aansprakelijkheid expliciet door Cameravision of een door hem daartoe gerechtigde wordt erkend, is de aansprakelijkheid van Cameravision nimmer hoger dan het door Cameravision erkende bedrag, eventueel gemaximeerd tot het bedrag waarvoor Cameravision is verzekerd.